Algemene voorwaarden 2CALL4YOU

ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 • Opdrachtgever: ‘de partij die de opdracht geeft’.
 • 2CALL4YOU: ‘de partij die de opdracht uitvoert’.
 • Werkdagen: ‘alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koningin  / Z.M. de Koning  officieel wordt gevierd’.
 • Dagen: ‘alle kalenderdagen’.
 • Opdracht c.q. contract: ‘het contract van opdracht op grond waarvan 2CALL4YOU zich tegen betaling van honorarium en kosten tegenover Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten’.

1.        OFFERTES

 • Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is het contract tot stand gekomen

2.        TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

 • Het contract wordt gevormd samen met deze algemene voorwaarden en komt tot stand op het moment dat deze door Opdrachtgever zijn ondertekend en door 2CALL4YOU retour zijn ontvangen. Zolang het contract niet door 2CALL4YOU retour is ontvangen, behoudt zij zich het recht voor haar (personeel-) capaciteit ergens anders in te zetten. Het contract is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan 2CALL4YOU verstrekte informatie. Er wordt vanuit gegaan dan het contract de overeen gekomen afspraken juist en volledig weergeeft.
 • Het ondertekende contract komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 • Het contract wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en met data verwoord in het contract. Tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan. Dit wordt dan duidelijk in het contract beschreven.
 • Elk tussen Opdrachtgever en 2CALL4YOU gesloten contract is voor beide partijen volledig bindend gedurende de looptijd van het contract, die is beschreven in het contract, tenzij 2CALL4YOU Opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van het contract gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij het contract ontbindt.

3.        MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

 • Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en stukken welke 2CALL4YOU in overeenstemming met haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht tijdig en in de door 2CALL4YOU gewenste vorm en wijze aan 2CALL4YOU ter beschikking worden gesteld.
 • Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat 2CALL4YOU direct wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 • Tenzij uit de aard van de Opdracht anders blijkt is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 2CALL4YOU ter beschikking gestelde gegevens en stukken ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 • Tenzij uit de aard van de Opdracht anders blijkt, zal 2CALL4YOU het noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten om de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is, zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in het contract. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 • Indien er door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel vertraging ontstaat in de uitvoering van de Opdracht, zijn extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever.

4.        WERKLOCATIE

 • Alle werkzaamheden worden door 2CALL4YOU verricht vanuit haar eigen kantoor, gevestigd Bergenboulevard 116 te Amersfoort.
 • Indien Opdrachtgever dit wenst, kunnen werkzaamheden ook ergens anders worden uitgevoerd. De kosten die gemaakt worden voor onder meer internetgebruik, telefoon en huisvesting komen dan voor rekening Opdrachtgever. De specifieke afspraken hierover worden vastgelegd in de Opdracht.

5.        UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • Alle werkzaamheden die door 2CALL4YOU worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van 2CALL4YOU tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 • 2CALL4YOU bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in het contract (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal 2CALL4YOU zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft(blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. 2CALL4YOU heeft wel het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
 • 2CALL4YOU kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien 2CALL4YOU echter door haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
 • Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met 2CALL4YOU overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van 2CALL4YOU om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op 2CALL4YOU.
 • 2CALL4YOU houdt van de Opdracht een werkdossier bij met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van 2CALL4YOU.

6.        WETGEVING TELEMARKETING

 • 2CALL4YOU is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juistheid en inhoud van het adressenbestand welke Opdrachtgever verstrekt.
 • Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verwijderen van de zogenaamde bel-mij-niet geregistreerden in het aangeleverde bestand
 • Claims die bij OPTA en/of Consuwijzer worden ingediend tegen de werkzaamheden van 2CALL4YOU zijn volledig ter verantwoording van Opdrachtgever.

7.        GEHEIMHOUDING

 • Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is 2CALL4YOU/zijn de door 2CALL4YOU ingezette medewerk(st)er(s)verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan hiervoor ontheffing verlenen.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is 2CALL4YOU niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval 2CALL4YOU voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door 2CALL4YOU voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van 2CALL4YOU, niet aan derden openbaren.
 • 2CALL4YOU en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
 • Als het niet in strijd is met het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2, is 2CALL4YOU gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van 2CALL4YOU en slechts ter indicatie van de ervaring van 2CALL4YOU.

8.        INTELLECTUELE EIGENDOM

 • 2CALL4YOU behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 • Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van 2CALL4YOU, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van 2CALL4YOU toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

9.        HONORARIUM

 • Indien na de totstandkoming van het contract, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is 2CALL4YOU gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 • Het honorarium van 2CALL4YOU is exclusief onkosten van 2CALL4YOU en exclusief declaraties van door 2CALL4YOU ingeschakelde derden.
 • Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

10.     BETALING

 • Betaling geschiedt op basis van facturatie. Het bedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.
 • De opstartfactuur dient voor aanvang van het project te zijn voldaan. Pas als 2CALL4YOU de opstartfee heeft ontvangen zal 2CALL4YOU starten met bellen.
 • Indien betaling niet heeft plaatsgevonden na de onder 10.1 genoemde termijn is Opdrachtgever, na door 2CALL4YOU minstens één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over de verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk ten laste van Opdrachtgever. Indien 2CALL4YOU na de vervaldatum juridische incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd.
 • Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van 2CALL4YOU daartoe aanleiding geeft, is 2CALL4YOU gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onmiddellijk (aanvullende) zekerheid stelt in een door 2CALL4YOU te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is 2CALL4YOU gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al wat Opdrachtgever aan 2CALL4YOU uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 • Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht, zijn Opdrachtgevers (voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht) hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

11.     RECLAMATIES

 • Reclames met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 10 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan 2CALL4YOU kenbaar te worden gemaakt.
 • Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van 2CALL4YOU waarop de reclame geen betrekkingheeft.
 • Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever al betaalde honorarium.

12.     EIGENDOM ADRESSENBESTAND

 • De door Opdrachtgever verstrekte adressen worden door 2CALL4YOU opgenomen in haar (CRM-)systeem. Na afronding van het Opdracht zullen de uitkomsten van de werkzaamheden worden overgedragen aan Opdrachtgever.
 • 2CALL4YOU zal op geen enkele wijze de aan haar toevertrouwde adressen verstrekken aan derden.

13.     CONTRACTDUUR

 • De Opdracht geldt voor de duur die in het contract is overeengekomen.
 • Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door 2CALL4YOU is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
 • Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • De Opdracht kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Indien 2CALL4YOU het contract niet of niet helemaal uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn, is ontbinding toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

14.     BEËINDIGING CONTRACT

 • Opdrachtgever en 2CALL4YOU kunnen de Opdracht te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van de in Opdracht gestelde opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
 • De Opdracht mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
 • Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft 2CALL4YOU recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van het contract (zoals ondermeer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 2CALL4YOU zijn toe te rekenen.
 • Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, is Opdrachtgever alleszins gehouden de contractueel vastgelegde uren en al afgenomen uren (in zoverre deze op moment van opzegging nog niet zijn gefactureerd) volledig te voldoen.
 • Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door 2CALL4YOU, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van 2CALL4YOU bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. 2CALL4YOU behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 2CALL4YOU extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Bij beëindiging van de Opdracht dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

15.     AANSPRAKELIJKHEID

 • 2CALL4YOU zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van 2CALL4YOU kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan 2CALL4YOU onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is 2CALL4YOU voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van 2CALL4YOU die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is 2CALL4YOU slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 500,00.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 2CALL4YOU aan het contract te laten beantwoorden, voor zover deze aan 2CALL4YOU toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • 2CALL4YOU is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door 2CALL4YOU gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.
 • Opdrachtgever vrijwaart 2CALL4YOU voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan 2CALL4YOU onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van 2CALL4YOU en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
 • De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door 2CALL4YOU voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
 • 2CALL4YOU is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, 2CALL4YOU of derden.

16.     CONTRACTSOVERNEMING

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Opdracht over te dragen aan derden, tenzij 2CALL4YOU hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. 2CALL4YOU is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om dan alle relevante (betaling-) verplichtingen uit de Opdracht in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Opdracht en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
 • In geval van opdrachtoverneming vrijwaart Opdrachtgever 2CALL4YOU van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

17.     INTERNETGEBRUIK

 • Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en 2CALL4YOU op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel 2CALL4YOU als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot -vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en 2CALL4YOU stellen hierbij vast tegenover elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als 2CALL4YOU zal al wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden, doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel betreffende de juistheid van de door Opdrachtgever of 2CALL4YOU ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

18.     VERVALTERMIJN

 • Voor zover in de Opdracht niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook tegenover 2CALL4YOU in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden tegenover 2CALL4YOU kan aanwenden.

19.     NAWERKING

 • De bepalingen van de Opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

20.     TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 • Op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en 2CALL4YOU is Nederlands recht van toepassing.
 • Betreffende alle uit deze Opdracht voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de 2CALL4YOU, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.